ข้าพระองค์อยู่นี่ ใช้ข้าพระองค์ไปเถิด

อิสยาห์ 6:8 TH1971

และข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า <<เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนเรา>> แล้วข้าพเจ้าทูลว่า <<ข้าพระองค์อยู่นี่ พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด>>

Leave a Comment

Your email address will not be published.