ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ในที่ชุมนุมชน

“เท้าของข้าพระองค์เหยียบอยู่บนพื้นราบ ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระยาห์เวห์ในที่ชุมนุมชน ” สดุดี 26:12 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/PSA.26.12.THSV11


ถ้อยคำสรรเสริญออกมาจากใจของเราเสมอ


เราถวายคำสรรเสริญ ยกยอพระนามพระบิดา ยาเวห์ ด้วยสุดหัวใจของเราอยู่หรือไม่
ไม่ว่าสถานการณ์ที่เข้ามาจะเป็นอย่างไร จิตวิญญาณของเราก็พร้อมที่จะตอบสนองด้วยพระเมตตาคุณอันอุดมของพระองค์

พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำงานร่วมกับเรา ก็นำให้จิตวิญญาณของเราได้สรรเสริญพระนามของพระองค์เป็นนิตย์ 


พระเกียรติจะมีแด่พระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิตย์ 

เมื่อเรามาร่วมกันแล้ว ( congregation ) เราก็ร่วมกันร้องเพลง ถวายคำสรรเสริญแด่พระเจ้าของเรา เป็นความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และให้ฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณเคลื่อนและ นำการสถิตของอยู่ สถานนมัสการของพระองค์ 


” เพราะฉะนั้น พี่น้องทั้งหลายจะว่าอย่างไร? เมื่อพวกท่านมาชุมนุมกัน แต่ละคนก็มีเพลงสดุดี มีคำสอน มีคำวิวรณ์ มีการพูดภาษาแปลกๆ มีการแปลภาษาแปลกๆ จงทำทุกสิ่งเพื่อให้เขาเจริญขึ้น ” 1 โครินธ์ 14:26 THSV11https://www.bible.com/th/bible/174/1CO.14.26.THSV11
ขอบพระคุณที่เราทั้งหลายจะเสริมสร้างกันและกันทั้งสิ้นด้วยของประทานที่มาจากพระองค์แต่เพียงผู้เดียว

สรรเสริญพระเจ้า
ชาโลม 

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.