ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์

Intimacy Tuesday 29 January 2019
พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทราบว่า ข่าวประเสริฐที่ประกาศโดยข้าพเจ้านั้นไม่ใช่ของมนุษย์ 12เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ ไม่มีใครสอนข้าพเจ้า แต่พระเยซูคริสต์ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้า กท1:11-12
* ข่าวประเสริฐมาจากพระเยซู ที่พระองค์ มาไถ่บาปเรา ข่าวประเสริฐจึงมีฤทธิ์อำนาจในการประกาศพระเยซูคริสต์
* เราแต่ละคนมีประสบการณ์กับพระเยซู ส่วนตัว เราจึงเล่าข่าวประเสริฐ ด้วยการเป็นพยานถึงความรัก ความเมตตา การช่วยกู้ และอื่น ๆ ที่พระองค์ได้ทำต่อชีวิตของเราอย่างเจาะจง
* เรามีประสบการณ์โดยตรงกับพระองค์ เราจึงมั่นใจในทุก ๆคำที่เราเล่าออกไป
* อาจารย์เปาโลก็เช่นกัน ท่านได้รับประสบการณ์ท่ีพิเศษมากจากพระเยซูคริสต์ โดยตรง และพระองค์ ก็ใช้ชีวิตของท่านมากจริง ๆ
* ขอโปรดให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ ช่วยให้เรามีกำลังในการทำพระราชกิจของพระองค์ ให้สำเร็จตามน้ำพระทัยของพระองค์ ด้วย อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.