ข่าวประเสริฐถึงคนที่ตายไปแล้วเช่นกัน

Intimacy Monday 2 July 2018
“ด้วยเหตุนี้เอง ข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนตาย เพื่อพวกเขาจะมีชีวิตทางจิตวิญญาณตามอย่างพระเจ้า แม้ว่าพวกเขาถูกพิพากษาเหมือนอย่างมนุษย์ปุถุชน”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:6‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ในวันสุดท้าย การพิพากษาจะมาถึงเราทุกคนและ จิตวิญญาณเราจะไปหาพระบิดา ทุกคนจะได้รับการพิพากษาจามการกระทำของคน ช่วงเวลาก่อนที่พระเยซูจะเสด็จมาในโลก คนเหล่านั้น ก็จะได้สัมผัสเรื่องราวพระคริสต์ ผ่านทางพระองค์  พระเยซูทรงความยุติธรรมและจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม. สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.