ข่าวประเสริฐของพระเยซูทำให้เราได้กลับใจใหม่

Intimacy Thursday 7 March 2019
12ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าวิงวอนให้ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้กลายเป็นอย่างท่านแล้วเหมือนกัน ท่านไม่ได้ทำผิดต่อข้าพเจ้าเลย 13ท่านรู้ว่า ตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้น ก็เป็นเพราะการป่วยไข้ทางกาย 14และแม้ว่าสภาพของข้าพเจ้าจะเป็นการทดลองใจท่าน ท่านก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือรังเกียจข้าพเจ้าเลย แต่ได้ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นเทวทูตของพระเจ้า หรือเหมือนกับองค์พระเยซูคริสต์ กท.4:12-13
  • ข่าวประเสริฐของพระเยซูทำให้เราได้กลับใจใหม่ และทำให้เรารรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจให้เป็นเหมือนพระเยซู
  • ผู้รับใช้ที่มีส่วนในข่าวประเสริฐสมควรอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีส่วนในการดูแล ให้ท่านปรนนิบัติพระคริสต์ด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มกำลัง
  • พระวจนะได้ย้ำให้เราทราบว่า การที่เราปรนนิบัติลูก ๆ ของพระเจ้า ก็เหมือนกับเราได้ปรนนิบัติเช่นกัน เพื่อทำให้คริสตจักรจำเริญขึ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.