ขอให้รู้เถิดว่าเหล่าชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้น

Intimacy Monday 18 February 2019
“อับราฮัม เชื่อพระเจ้า และพระองค์ทรงถือว่าท่านเป็นคนชอบธรรม อย่างไร ขอให้รู้เถิดว่าเหล่าชนแห่งความเชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมอย่างนั้น”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭3:6-7‬ ‭THSV11‬‬
  • เพียงแต่เราเชื่อในพระนามพระเยซู เราก็จะเป็นคนชอบธรรมแล้ว  เป็นความชอบธรรมที่ไม่ได้มาจากการประพฤติเพื่อมิให้ผู้ใดอวดได้ แต่เราก็ยังต้องรับการเปลี่ยนแปลงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทุกว้น
  • อย่าให้เพียงการประพฤติมาบิดเบือนความชอบธรรมที่แท้จริง พระเจ้ารักอย่างที่เราเป็นและพร้อมจะช่วยเราจากความอ่อนแอ ความท้อแท้ ล้มเหลวทุกอย่าง เพียงเชื่อวางใจในพระนามพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.