ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงสถิตอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายด้วยเถิด

“ตั้งแต่นี้ไป ขออย่าให้ผู้ใดมารบกวนข้าพเจ้าเลย เพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูเจ้าติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้า พี่น้องทั้งหลาย ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงสถิตอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายด้วยเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุงโรม]”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭6:17-18‬ ‭KJV‬‬
  • แม้ว่าการรับใช้ ปรนนิบัติพระราชกิจของพระเจ้าจะไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยังต้องโดนการข่มเหง และการลงโทษ อยู่บ่อย ๆ แ่ต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคสำหรับ อาจารย์เปาโล ท่านทำงานของพระเจ้าด้วยความซื่อสัตย์
  • พระคุณพระเจ้าจะติดตามเราไปเสมอ ตราบที่เราไว้วางใจพระองค์ด้วยสุดใจของเรา  และจิตวิญญาณของเราก็จะเต็มไปด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ พระเกียรติจะเป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.