ขอพระเมตตา สันติสุข และความรักจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้นเถิด

“ขอพระเมตตา สันติสุข และความรักจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งๆ ขึ้นเถิด
‭‭ยูดา‬ ‭1:2 ‭
ยูดาทักทายพี่น้อง ถึง พระคุณ ซึ่งเป็นพระคุณที่พระเยซูคริสต์ประทานให้แก่เราทั้งหลายเมื่อเราได้เข้ามาอยู่ในร่มพระคุณของพระบิดา
สันติสุข : เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคริสเตียนที่ทำให้เราทั้งหลายดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ได้ ในพระธรรม ฟิลิปปี 4:7 ก็ได้กล่าวถึงเช่นกัน คือ การที่เราได้ฝากทุกสิ่งด้วยคำอธิษฐาน การวิงวอนและการขอบพระคุณและเราจะเกิดสันติสุขซึ่งเกินความเข้าใจ
ความรัก : รักแท้จากพระเจ้านั้นอัศจรรย์นัก เมื่อเรามาอยู่ในความรักของพระองค์ จะไม่มีใครพรากความรักไปได้ และเราจะนำความรักแท้ไปถึงพี่น้องดังที่พระวจนะบอกให้เรารักกันและกัน
ชาโลม !

Leave a Comment

Your email address will not be published.