ขอพระเกียรติ ความยิ่งใหญ่ อานุภาพ และสิทธิอำนาจ จงมีแด่พระเจ้าองค์เดียว

ขอพระเกียรติ ความยิ่งใหญ่ อานุภาพ และสิทธิอำนาจ จงมีแด่พระเจ้าองค์เดียว ผู้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเรา โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ทั้งในอดีตกาล ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆ ไปเป็นนิตย์ อาเมน ยูดา 25

คำสรรเสริญ ยกพระเกียรติของ ยูดา เป็นแบบอย่างที่เราสามารถนำไป อธิษฐานเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราได้ ด้วยฤทธานุภาพ ทั้งสิ้น พระเยซูจะต้องได้รับเกียรติสูงสุด ยูดา ย้ำให้เรารู้ว่า พระเยซูเป้นพระเจ้า ทั้งในอดีต ปัจจุบันและกาล ต่อๆ ไป

ชีวิตเราต้องยกพระนามของพระองค์ตลอดเวลาที่เรามีลมหายใจ ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.