ขอพระเกียรติจงมีแด่พระเยซูคริสต์

Intimacy Thursday 18 October 2018
“ขอให้พระเกียรติมีแด่พระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรา ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักรและในพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชั่วอายุคนเป็นนิตย์ อาเมน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:20-21‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเกียรติทั้งสิ้นจงมีแด่พระองค์เสมอ เป็นคำอธิษฐานที่สำคัญในแต่ละวันเพื่อยกพระนามของพระเยซูคริสต์ พระองค์จะให้ได้มากกว่าสิ่งที่เราขอ หรือคิด พระองค์รักเราและพร้อมที่จะประทานสิ่งดีทั้งสิ้นให้แก่เรา และฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็ยังทำกิจจอยู่ภายในเรา
 
+ คริสตจักรของพระเยซูคริสต์ก็ต้องถวายเกียรติแด่พระองค์ด้วยเช่นกัน เพื่อพระองค์จะได้รับเกียรติผ่านคริสตจักร คนทั้งหลายจะเห็นความรักและความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์

Leave a Comment

Your email address will not be published.