ขอพระสิริของพระยาห์เวห์ดำรงอยู่เป็นนิตย์

Intimacy Saturday 5 January 2019
“ขอพระสิริของพระยาห์เวห์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ ขอพระยาห์เวห์ทรงยินดีในบรรดาพระราชกิจของพระองค์ พระองค์ทอดพระเนตรโลก มันก็สั่นสะท้าน พระองค์ทรงแตะต้องภูเขา มันก็มีควันขึ้นมา”
‭‭สดุดี‬ ‭104:31-32‬ ‭THSV11‬‬
+ การอยู่ในพระสิริของพระบิดาผ่านการนมัสการ และสัมผัสพระสิริของพระองค์ผ่านปรนนิบัติพระองค์ เป็นสิ่งผู้เชื่อแสวงหา
+ เพราะพระองค์สมควรรับการสรรเสริญ และพระราชกิจของพระองค์ก็ใหญ่ยิ่ง กับสิ่งที่พระองค์เป็น
+ ยิ่งเรามีชีวิตใกล้ชิดพระองค์ มีชีวิตอธิษฐาน แสวงหาพระองค์ เราจะสัมผัสพระสิริ ของพระองค์ ทำให้วิญญาณจิตเรา เติมเต็มกับความยิ่งใหญ่ของพระองค์ ขอให้พระสิริของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิรันดร์

Leave a Comment

Your email address will not be published.