ขอพระยาห์เวห์ประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์ ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรประชากรของพระองค์ให้สมบูรณ์พูนสุข

สดุดี 29:11 THSV11 “ขอพระยาห์เวห์ประทานกำลังแก่ประชากรของพระองค์ ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรประชากรของพระองค์ให้สมบูรณ์พูนสุข”

พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังในฝ่ายจิตวิญญาณของเรา เป็นป้อมปราการภายในจิตใจที่เข้มแข็งที่สุด พระวิญญาณที่อยู่ในเราจะคอยช่วยเหลือเราทุกเวลา ในยามที่เราดำเนินชีวิต เราจึงต้องพึ่งพาท่านให้มากที่สุด

เราต้องการกำลังและความสดใหม่ในฝ่ายวิญญาณทุกวัน เพื่อเราเองจะสามารถต่อสู้ในวันใหม่ ต่อ ๆ ไปได้ และเผชิญสงครามฝ่ายวิญญาณในแต่ละวันด้วยฤทธานุภาพและพระเมตตาคุณของพระบิดา

หนังสือกิจการ 4:13 KJV
เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนมีความรู้น้อยก็ประหลาดใจ แล้วสำนึกว่าคนทั้งสองเคยอยู่กับพระเยซู

เมื่อฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานอยู่ในเรา อัศจรรย์จากท่าน ก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราอย่างเหนือธรรมชาติ ดังที่ท่านได้มอบความกล้าหาญให้กับเปโตรและยอห์น ที่ไม่มีความรู้ด้านการศึกษา แต่สามารถกล่าวถ้อยคำอย่างอัศจรรย์ และนำมาซึ่งการฟื้นฟู และการเกิดผลในช่วงเวลาของท่าน

งานพระวิญญาณบริสุทธิ์ ยังทำงานอย่างเต็มเปี่ยมในชีวิตของเราทั้งหลายอยู่หรือไม่ ? โปรดนำเราทั้งหลาย ด้วยฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์ อย่างต่อเนื่องต่อไป สรรเสริญพระบิดา

ชาโลม
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo by David Becker

Leave a Comment

Your email address will not be published.