ขอพระคุณและสันติสุขอยู่กับเรา

Intimacy Saturday 1 September 2018
เปา‌โลผู้เป็นอัคร‌ทูตของพระ‍เยซู‍คริสต์ตามพระ‍ทัยของพระ‍เจ้า เรียนบรร‌ดาธรร‌มิก‌ชนที่ซื่อ‍สัตย์ในพระ‍เยซู‍คริสต์ [ซึ่งอยู่ที่เมืองเอ‌เฟ‌ซัส]  ขอให้พระ‍คุณและสันติ‍สุขจากพระ‍เจ้าพระ‍บิดาของเรา และจากพระ‍เยซู‍คริสต์องค์‍พระ‍ผู้‍เป็น‍เจ้า ดำรงอยู่กับท่าน‍ทั้ง‍หลายเถิด
เอเฟซัส 1:1‭-‬2 THSV11
 
+ ในการดำเนินชีวิตของเราแต่ละวันนั้น ต้องเผชิญสิ่งต่างๆมากมาย เพื่อไปถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า  ชีวิตที่เต็มด้วยสันติสุขที่มาจากพระเจ้านั้นถือเป็นสิ่งที่สำคัญ และชีวิตที่ดำเนินไปด้วยพระคุณก็จะยิ่งนำเราให้อยู่ในพระทัยของพระองค์ 
 
+ การหนุนใจผู้เชื่อ ให้อยู่ในพระคุณและสันติสุขของพระเยซูคริสต์ทุกๆเวลาจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเป็นกำลังที่จะดำเนินไปได้เช่นนี้ด้วย ในนามพระเยซู
 
Photo credit : https://www.pulse.ng/communities/religion/christian-marriage-5-teachings-from-book-of-ephesians-id5259700.html
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.