ขอปัญญาและการสำแดงจากพระเจ้า

Intimacy Thursday 13 September 2018
“ข้าพเจ้าอธิษฐานว่าขอพระเจ้าของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือพระบิดาผู้ทรงพระสิริทรงให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจ ที่ประกอบด้วยปัญญาและการสำแดง เพื่อท่านจะรู้จักพระองค์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:17‬ ‭THSV11‬‬
 
+ คำอธิษฐานของอาจารย์เปาโลต่อพี่น้องผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ คือให้มีจิตใจที่ประกอบด้วย ปัญญาและการสำแดงที่มาจากพระองค์ เพื่อจะได้รู้จักพระองค์มากยิ่งขึ้น 
 
+ แต่ละวันที่เราเดินกับพระเจ้า เราต้องขอการสำแดงจากพระองค์เพื่อจะรู้จักพระองค์อยู่เสมอ ผ่านชีวิตติดสนิทกับพระองค์ ทุกเช้าวันใหม่ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเป็นผู้ที่ช่วยให้เราเข้าใจและรู้จักพระองค์มากขึ้นวันต่อวัน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.