ขอประทานความเข้มแข็งในจิตใจ

Intimacy Monday 15 October 2018
“เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงคุกเข่าต่อพระบิดา (คำว่า บิดา ของทุกตระกูลในสวรรค์ก็ดี บนแผ่นดินโลกก็ดี มาจากคำว่าพระบิดานี้) ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์แก่พวกท่าน ตามพระสิริอันอุดมของพระองค์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:14-16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาเป็นกำลังให้กับเราทั้งหลายเสมอในการปรนนิบัติพระราชกิจของพระเยซูคริสต์ คำอธิษฐาน เพื่อให้จิตใจเราเข้มแข็งจากฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณของพระองค์จะช่วยให้เราได้ดำเนินอยู่ ด้วยพระคุณและกำลังที่มาจากพระองค์ 
 + ทุกๆวัน เราจึงต้องขอกำลัง ความสดใหม่จากพระวิญญาณเสมอ ตามพระสิริที่พระองค์จะประทานให้แด่เรา เมื่อเราแสวงหาพระบิดาของเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.