ขอประทานความรู้ ( knowledge ) จากพระบิดา ยาเวห์

ประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ เพราะเจ้าเองปฏิเสธความรู้ เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้เป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าลืมธรรมบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราเองก็จะลืมพงศ์พันธุ์ของเจ้าด้วย”
‭‭โฮเชยา‬ ‭4:6‬ ‭THSV11‬‬
https://www.bible.com/174/hos.4.6.thsv11

ความรู้เป็นหนึ่งในพระวิญญาณทั้งเจ็ดของพระเจ้า ที่ได้กล่าวไว้ในพระวจนะ

การปฏิเสธสิ่งที่พระเจ้าประทาน เป็นดังการไม่ให้เกียรติพระองค์ และไม่ยอมรับในการนำของพระองค์ และเลือกที่จะทำตามใจขอวเราเอง อันจะนำมาซึ่งความหยิ่งผยองในที่สุด

เราต้องระวัง ในการไม่ตอบสนองพระเจ้าตาม เนื้อหนังของเราเอง แต่ให้เป็นไปตามทางของพระเจ้า

ผลลัพธ์ในพันธสัญญาเดิม ดูร้ายแรงกว่าในยุคพระคุณมากนัก นั่นคือ พระองค์จะทิ้ง และลืม เราไปเลย ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก
แต่เราอยู่ในยุคพระคุณ ทำให้หลายครั้ง บางคนไม่ตระหนักในคุณค่าที่พระองค์ประทานให้

สองสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากพระวจนะตอนนี้

1. ไม่ปฏิเสธความรู้จากพระเจ้า ( ความยำเกรงพระเจ้า)
2. ไม่ปฏิเสธพระคำของพระเจ้า ( คำสั่ง,คำตักเตือน,พระสัญญา )

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.