ขอบพระคุณพระบิดา ที่ทุกวันที่เรายังมีลมหายใจ เป็นวันที่ล้วนนับได้ในสายพระเนตรของพระองค์

24วันนี้เป็นวันที่พระยาห์เวห์ได้ทรงสร้าง
ให้เราเปรมปรีดิ์และยินดีในวันนั้น
25ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอดเถิด
ข้าแต่พระยาห์เวห์ ขอประทานความสำเร็จแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด สดุดี 118 : 24-25

ขอบพระคุณพระบิดา ที่ทุกวันที่เรายังมีลมหายใจ เป็นวันที่ล้วนนับได้ในสายพระเนตรของพระองค์ และเป็นวันที่เต็มไปด้วยความยินดีและเปรมปรีดิ์

เพราะทุกวันก็เป็นเช่นนั้นอย่างที่พระบิดาได้ประทาน ดังนั้นไม่ว่าเราจะเผชิญสถานการณ์อย่างไร ก็ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำและให้เราเชื่อและรับรู้ว่า แต่ละวันล้วนเป็นวันที่เต็มไปด้วยความยินดีและเปรมปรีดิ์

มากกว่านั้น ขอพระบิดาประทานการอวยพรให้ยิ่งเป็นวันแห่ง ” ความสำเร็จ ” ทั้งด้าน ฝ่ายวิญญาณและฝ่ายกายภาพ น่าตื่นเต้นจริง ๆ สรรเสริญพระบิดา ยาเวห์

ทุก ๆ วันจากพระบิดา = “วันที่ยินดีและเปรมปรีดิ์ + ความสำเร็จ ”

ในพระนามพระเยซู อาเมน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

kaiserbooth intimacy with HIM Holy spirit

photo credit : Aaron burden

Leave a Comment

Your email address will not be published.