ขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่ง

Intimacy 22 Thursday November 2018
“จงขอบพระคุณพระเจ้าคือพระบิดาอยู่เสมอสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:20‬ ‭THSV11‬‬
+ ตลอดพระคัมภีร์ ได้บอกให้เราขอบคุณพระเจ้าอยู่เสมอ เพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นผลดีแก่ชีวิตของเราทั้งสิ้น ขอบคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง
+ การขอบคุณพระเจ้าก็เป็นอีกหนึ่งคำอธิษฐานที่พระองค์สอนให้เราได้ อธิษฐานขอบคุณพระเจ้าเช่นกัน จงขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.