ขอทรงโปรดสำแดงพระมรรคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในกาลบัดนี้

ฉะนั้นบัดนี้ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว ขอทรงโปรดสำแดงพระมรรคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในกาลบัดนี้ เพื่อข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์ แล้วจะรับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์ และขอทรงถือว่าชนชาตินี้เป็นพลไพร่ของพระองค์” 14ฝ่ายพระองค์ตรัสว่า “เราเองจะไปกับเจ้า และให้เจ้าได้พัก” อพย 33:13-14

โมเสสอธิษฐานวิงวอน ร้องขอให้พระยาเวห์อยู่ด้วยกับชนชาติอิสราเอล และพระองค์โปรดฟังเสียงโมเสสและได้ตอบในคำวิงวอนนั้น

ชีวิตแห่งการอธิษฐาน และการวิงวอน เป็นส่วนหนึ่งของผู้เชื่อ เราสามารถเข้าใจพระทัยและสามารถอธิษฐานวิงวอนในเรื่องที่เรามีความปรารถนาอย่างมากได้ พระองค์โปรดฟังเราเสมอและทุกเรื่อง และพระองค์ปรารถนาที่จะตอบในคำอธิษฐานของเรามากเช่นกัน

เราต้องมีห้วใจแห่งการมีชีวิตใกล้ชิดและอธิษฐานต่อพระองค์ อย่างสม่ำเสมอ และสนิทสนม เช่นเดียวกับโมเสส ที่ใกล้ชิดพระองค์และสามารถสื่อสารกับพระองค์ได้ทุกเรื่อง แม้เป็นความต้องการบางอย่างที่สำคัญของท่านเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published.