ของประทานเพื่อเสริมสร้างกันและกัน

Intimacy Thursday 5 July 2018
“พวกท่านจงต้อนรับเลี้ยงดูกันและกันโดยไม่บ่น ตามที่แต่ละคนได้รับของประทาน ก็ให้ใช้ของประทานนั้นปรนนิบัติกันและกัน ดังเช่นผู้รับมอบฉันทะที่ดีเกี่ยวกับพระคุณนานาประการของพระเจ้า”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:9-10‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ของประทานที่พระบิดามอบให้นั้น ก็เพื่อการเสริมสร้างพระกาย ในเราทั้งหลาย เราต้องใช้เพื่อเสริมสร้าง ไม่ใช่โอ้อวด ใช้โดยไม่บ่น แต่เป็นการทำตามพระประสงค์ของพระองค์ พระบิดามอบไว้ให้เราใช้ต่อพี่น้องผู้เชื่อในเรา ขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ นิรันดร์และนิรันดร์

Leave a Comment

Your email address will not be published.