ของประทานที่ให้แก่มนุษย์

Intimacy Thursday 25 October 2018
“ดังนั้นจึงมีพระวจนะว่า “เมื่อพระองค์เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูง พระองค์ทรงนำเชลยกลุ่มใหญ่ไป และประทานของประทานแก่มนุษย์” (การที่กล่าวว่า “พระองค์เสด็จขึ้นไป” นั้น จะมีความหมายว่าอะไร ถ้าไม่ใช่ว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องต่ำของแผ่นดินโลกแล้วด้วย?”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:8-9‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาประทานพระคุณตามขนาดที่พระเยซูคริสต์ประทานให้แก่เรา เมื่อพระเยซูทำกิจบนโลกสำเร็จแล้วพระองค์ได้กลับสู่สวรรค์ และได้ประทานของประทานแก่เราทั้งหลาย เพื่อใช้ในการปรนนิบัติพระบิดาบนโลก
+ เราแต่ละคนจึงจะมีของประทานที่แตกต่างกันเพื่อนำไว้ใช้เสริมสร้างพระกายของพระเยซูคริสต์ เราจึงต้องใช้ด้วยความรักและความซื่อสัตย์ ด้วย

Leave a Comment

Your email address will not be published.