ก่อนที่พระเยซูจะเริ่มต้นพันธกิจ พระองค์ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระบิดาทุกวันแต่เช้ามืด

35ในเวลาเช้ามืดพระองค์ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่สงบ และทรงอธิษฐานที่นั่น 36ซีโมนและคนเหล่านั้นที่อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์ 37เมื่อพบแล้วพวกเขาจึงทูลว่า “ทุกคนกำลังตามหาพระองค์” 38พระองค์จึงตรัสแก่พวกเขาว่า “ให้พวกเราไปยังเมืองที่อยู่ใกล้เคียง เราจะได้ประกาศที่นั่นด้วย การที่เรามาก็เพื่อสิ่งนี้” 39แล้วพระองค์เสด็จไปประกาศในธรรมศาลาของพวกเขาทั่วแคว้นกาลิลี และขับผีทั้งหลายออก มาระโก1 : 35-39

ก่อนที่พระเยซูจะเริ่มต้นพันธกิจ พระองค์ใช้เวลาในการอธิษฐานกับพระบิดา แต่เช้ามืด อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าพระองค์จะเหน็ดเหนื่อยมากแค่ไหน แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพระบิดากับพระบุตรนั้นแน่นแฟ้นมาก จนทำให้การอธิษฐาน และใช้เวลาในทุกเช้าของพระเยซูมีคุณค่ายิ่ง

พระองค์ยังใช้เวลาในการสั่งสอน ทั่วแคว้น และ ใช้ฤทธิ์อำนาจในการขับผี อย่างที่พระองค์ทำ

เราต้องเสริมสร้างพระกาย โดยการสั่งสอนพระวจนะ และขับผี ด้วยฤทธิ์อำนาจจากพระบิดา อย่างต่อเนื่อง เพื่อการปลดปล่อย จะมาถึงผู้เชื่อ ที่อยู่ในพันธนาการ ทั้งสิ้น และขยายแผ่นดินและอาณาจักรของพระบิดาออกไป อย่างไม่สิ้นสุด

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.