การแสดงออกถึงความรักของพระบิดาอย่างแท้จริง

การแสดงออกในการนมัสการพระเจ้าอย่างแท้จริงการเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานั้น คือการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความทุกข์ร้อน และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก ยากอบ 1:27 KJV https://www.bible.com/th/bible/175/JAS.1.27.KJV

การเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์มีความหมายเช่นเดียวกับการที่เรานมัสการพระบิดาอย่างแท้จริง โดยการแสดงออกในชีวิตของเราเพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดาสิ่งหนึ่งที่พระวจนะตอนนี้ได้กล่าวเอาไว้ คือการที่เราไม่มองเรื่องของตัวเองอีกต่อไป แต่เป็นการมองออกไปถึงคนอื่น การช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการ โดยเฉพาะพี่น้องที่เชื่อในพระคริสต์

1. การมีส่วนในการเยี่ยมเยียนเด็กกำพร้าและแม่ม่าย ( orphans and widows )
2. การรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณให้พ้นจากความบาปของโลก

พระวจนะอีกหลายตอนยังให้เรามีส่วนในการช่วยเหลือ ในความลำบากของพี่น้องด้วยเช่นกัน สิ่งนี้เป็นการแสดงออกถึงการนมัสการพระบิดาอย่างแท้จริงเพราะพระบิดากำลังสร้างชุมชน และอาณาจักรของพระบิดาบนโลกนี้ เมื่อคนเห็นความรัก ความผูกพัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน การช่วยเหลือกันและกัน สิ่งเหล่านี้จะทำให้พระบิดาในสวรรค์ได้รับเกียรติ และเป็นการนมัสการพระบิดาอย่างแท้จริง

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.