การอัศจรรย์เกิดขึ้นทุกวันในชีวิตผู้เชื่อพระเยซู

ในศาลาเหล่านั้นมีคนป่วยเป็นอันมากนอนอยู่ คนตาบอด คนง่อย คนผอมแห้ง กำลังคอยน้ำกระเพื่อม 4ด้วยมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมากวนน้ำในสระนั้นเป็นครั้งคราว เมื่อน้ำกระเพื่อมนั้น ผู้ใดก้าวลงไปในน้ำก่อน ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั้น 5ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว 6เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรคนนั้นนอนอยู่และทรงทราบว่า เขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้ว พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ป่วยนั้นทูลตอบพระองค์ว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อน้ำกำลังกระเพื่อมนั้น ไม่มีผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ และเมื่อข้าพเจ้ากำลังไป คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว” 8พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าและเดินไปเถิด” 9ในทันใดนั้นคนนั้นก็หายโรค และเขาก็ยกแคร่ของเขาเดินไป วันนั้นเป็นวันสะบาโต ยอห์น 5 : 3-9

ความเชื่อในการอัศจรรย์ถือเป็นเรื่องปกติ ของคนยิว พวกเขารับรู้ถึงเรื่องราวของฑูตสวรรค์ที่จะมาทำอัศจรรย์และรักษาคนป่วย ที่สระเบธซาธา นั่นคือก่อนที่พระเยซูจะมาทำพันธกิจ พระเจ้าโปรดใช้ ฑูตสวรรค์ในการนำการรักษามาถึงคนป่วย แต่นั่นก็ไม่ได้เกิดบ่อยครั้งนัก เป็นเพียงครั้งคราวเท่านั้น

และเหตุการณ์ที่พระเยซูได้มารักษาโรคคนที่ป่วยมาสามสิบแปดปี ก็สร้างความอัศจรรย์ให้กับคนยิวเป็นอย่างมาก ทั้งสรรเสริญพระเจ้า เพราะการอัศจรรย์นี้

การประกาศการหายโรค เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคริสเตียน อย่างเดียวกับที่พระคริสต์ได้ทำพันธกิจนั้น เมื่อเราสั่งให้การป่วยไข้หาย เราประกาศด้วยความเชื่อตาม สิทธิอำนาจและพันธสัญญาที่พระเยซูได้มอบไว้ให้แก่เรา

วิธีการง่าย ๆ เช่นนี้ ก็เพียงพอที่พระองค์จะทำงานผ่านชีวิตของเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์

สรรเสริญพระบิดา ขอพระเกียรติสิริ ฤทธานุภาพ เป็นของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว อาเมน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.