การสอนแบบพระเยซู

การสอนแบบพระเยซู
21พระองค์กับพวกของพระองค์จึงเข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม และพอถึงวันสะบาโตพระองค์ได้เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสั่งสอน 22เขาทั้งหลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์ เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสั่งสอนเขาด้วยสิทธิอำนาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย์ไม่ มก 1 : 21 – 22

พระเยซูเป็นแบบอย่างให้แก่เราในการดำเนินชีวิตและมีส่วนในการปรนนิบ้ติพระราชกิจของพระองค์ มากมาย

เรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือการสอน
1.
คำสอนที่นำการปลาบแปลบใจมาถึง พวกเขาอัศจรรย์ใจในคำสอนของพระเยซู เพราะไม่มีผู้ใดที่จะสอนได้เหมือนพระองค์
2.
คำสอนที่มีสิทธิอำนาจ : ไม่ใช่เพียงความรู้ ที่จำมา หรือเพียงการศึกษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หลักการตีความ เท่านั้น แต่ ลึกลงไประดับวิญญาณจิต คือการที่พระวิญญาณ สำแดง ถ้อยคำที่มีสิทธิอำนาจในการปลดปล่อย ผู้ฟัง ให้มีชัยชนะ และเต็มล้นหัวใจ ให้เป็นแบบพระองค์มากยิ่งขึ้น

ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเราทั้งหลายที่ เต็มไปด้วยถ้อยคำที่มีสิทธิอำนาจ อยู่เสมอ ในการปรนนิบัติ รับใช้พระองค์ และนำพระพรไปถึงคนมากมาย ในนามพระเยซู อาเมน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.