การลามก โสโครก ให้ห่างจากชีวิตรเรา

Intimacy Sunday 11 November 2018
“แต่การล่วงประเวณี การโสโครกทุกอย่างและการละโมบนั้น แม้แต่จะเอ่ยถึงในท่ามกลางพวกท่านก็อย่าเลย จะได้สมกับที่เป็นพวกธรรมิกชน และการพูดลามก การพูดเล่นไม่เป็นเรื่อง หรือการพูดหยาบโลน ก็เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสม แต่จงขอบพระคุณดีกว่า ขอจงรู้ชัดถึงเรื่องนี้ว่า ทุกคนที่ล่วงประเวณีหรือที่ทำการโสโครกหรือที่ละโมบ (ซึ่งก็คือคนนับถือรูปเคารพ) จะไม่มีมรดกในแผ่นดินของพระคริสต์และพระเจ้า”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭5:3-5‬ ‭THSV11‬‬
 
+ สิ่งลามกทั้งสิ้นที่ทำให้ชีวิตเราเสื่อมจากพระสิริพระเจ้านั้น ให้ห่างไกลเรา เพื่อพระเจ้าจะได้รับเกียรติ. 
+ คำพูดที่พูดก็ต้องถวายเกียรติแด่พระองค์ คำพูดลามก หยาบโลนก็ไม่ควรออกจากปากลูกืรักของพระองค์
+ คนที่ยังดำเนินในทางลามกและล่วงประเวณีจะไม่มีมรดกในแผ่นดินพระเจ้า ต้องระวังระไวชีวิตอยู่เสมอเพื่อไม่ให้เราพลาด ขอพระวิญญาณโปรดช่วยเหลือเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.