การละเมิดจะไม่มาถึงเราเพราะพระบิดาช่วยเรา

Intimacy Friday 21 December 2018
“ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลดการละเมิดไปไกลจากเราเท่านั้น”
‭‭สดุดี‬ ‭103:12‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/psa.103.12.thsv11

+ พระบิดา จะคอยปกป้อง และดูแลเรา เพราะพระองค์รักเรา และจะ/ไม่มีสิ่งใด มาทำร้ายเราได้

+ พระองค์ควบคุมทุกสิ่งอยู่ แม้แต่มารซาตาน ยังต้องมาขอ อนุญาตพระองค์ เมื่อมันต้องการทดลอง โยบ อยู่ในพระเยซูคริสต์ปลอดภัยที่สุด ขอให้เราไม่ห่างไกลพระองค์เลย

Leave a Comment

Your email address will not be published.