การปรักปรำจะไม่มีอยู่ในผู้เชื่อพระเยซูคริสต์

หนังสือโรม 8:1 KJV

เหตุฉะนั้นบัดนี้การปรับโทษจึงไม่มีแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ ผู้ไม่ดำเนินตามฝ่ายเนื้อหนัง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณhttps://www.bible.com/bible/175/ROM.8.1.KJV
ขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระเมตตาคุณอันเหลือล้นที่ ท่านเองมีให้แก่เรา ผ่านทางความรอดนิรันดร ในพระเยซูคริสต์ 


ไม่ว่าเราจะพลาดพลั้ง ล้มลงมากเพียงใด พระคุณพระเจ้าก็ยังมั่นคงอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอ เพราะว่าเรารอดโดยพระคุณพระเจ้า ไม่ใช่ด้วยการกระทำของเรา 
เราดำเนินชีวิตในแต่ละวัน ด้วยฤทธิ์เดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ที่โปรดครอบครองวิญญาณจิตของเรา ด้วยพระทัยอันบริบูรณ์ของพระองค์ 
เราอยู่ในยุคสุดท้ายที่บทบาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำงานอย่างเต็มขนาด และจะโปรดให้เราทั้งหลาย มีชัยชนะในสงครามฝ่ายวิญญาณที่เราต้องเผชิญในทุก ๆ วัน 
ฤทธิ์อำนาจและพระคุณของพระวิญญาณ ท่านเองนั้น จะนำหน้าเราอย่างต่อเนื่องต่อไป 

เอเฟซัส 2:8 KJV

ด้วยว่าซึ่งท่านทั้งหลายรอดนั้นก็รอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทั้งหลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้https://www.bible.com/th/bible/175/eph.2.8
จงขอบพระคุณพระเจ้าเสมอสำหรับพระเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่สูงสุดนี้ สรรเสริญพระนามพระบิดา 
ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo by Akira Hojo

Leave a Comment

Your email address will not be published.