การประกาศข่าวประเสริฐอย่าวกล้าหาญ

Intimacy Thursday 6 December 2018
“และเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อว่าเมื่อข้าพเจ้าพูด พระองค์จะประทานถ้อยคำแก่ข้าพเจ้าที่จะสำแดงความล้ำลึกของข่าวประเสริฐอย่างกล้าหาญ”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:19‬ ‭THSV11‬‬
+ ข่าวประเสริฐเรื่องแผ่นดินพระเจ้าจะนำให้ความรอดไปถึงบรรดาประชาชาติ พระเจ้าให้เรามีส่วนในการประกาศข่าวประเสริฐอย่างซื่อสัตย์และเต็มกำลัง
+ อาจไม่ใช่เรื่องที่ทำได้อย่างเป็นธรรมชาติ แต่ด้วยฤทธิ์เดชของพระกิตติคุณนี้เอง พระองค์จะให้ถ้อยคำที่ล้ำลึกและกล้าหาญแก่เรา
+ อธิษฐานเผื่อกันและกันให้การประกาศข่าวประเสริฐเป็นชีวิตของผู้เชื่อทุกคน เพื่อให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.