การบิดเบือนพระกิตติคุณข่าวประเสริฐนั้น เป็นที่อันตรายมาก

Intimacy Sunday 27 January 2019
“แม้แต่เราเองหรือทูตจากฟ้าสวรรค์ ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่าน ซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่พวกท่านไปแล้วนั้น ก็จะต้องถูกแช่งสาป ตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้ว และบัดนี้ข้าพเจ้าขอพูดอีกว่า ถ้าใครประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่พวกท่าน ที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งพวกท่านได้รับไว้แล้ว ให้ผู้นั้นถูกแช่งสาป”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭1:8-9‬ ‭THSV11‬‬
https://www.bible.com/174/gal.1.8-9.thsv11
* การบิดเบือนพระกิตติคุณข่าวประเสริฐนั้น เป็นที่อันตรายมากจริง ๆ ไม่ใช่เรื่องเล่น ๆ เลย เพราะจะเป็นลัทธิสอนผิดและนำคนหลงทางจากทางพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ จะพิพากษาด้วย
* เราเองเมื่อมีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์ เราก็เป็นพยานถึงความรัก ความดีงาม พระคุณที่พระองค์ประทานให้มิใช่หรือ ดังนั้นคนที่มีประสบการณ์กับพระองค์อยู่เสมอจะไม่มีทาง เล่าเรื่องพระองค์ในทางที่ผิดได้เลย
* คนที่บิดเบือนข่าวประเสริฐจึงต้องมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องซ่อนอยู่ภายในใจของเขา เราต้องสอนคนให้ประกาศข่าวประเสริฐด้วยความรัก และต้องสำรวจและรักษาใจของเราเสมอเพื่อไม่ให้เราเองตกเป็นเครื่องมือของมารซาตาน

Leave a Comment

Your email address will not be published.