การทรงให้บุตรแม่ม่ายที่นาอินเป็นขึ้นจากตาย

การทรงให้บุตรแม่ม่ายที่นาอินเป็นขึ้นจากตาย

ลูกา 7:11-17

11หลังจากนั้นไม่นาน พระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่งชื่อนาอิน พวกสาวกของพระองค์พร้อมกับมหาชนก็ตามพระองค์ไป 12ขณะที่มาใกล้ประตูเมืองนั้น นี่แน่ะ มีคนหามศพชายหนุ่มคนหนึ่งมา เขาเป็นบุตรชายคนเดียวของมารดาซึ่งเป็นหญิงม่าย ชาวเมืองจำนวนมากเดินมาพร้อมกับนาง 13เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นมารดาคนนั้น พระองค์ทรงสงสารนางและตรัสว่า “อย่าร้องไห้” 14แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้แตะต้องโลง พวกคนหามศพก็หยุดยืนอยู่ พระองค์จึงตรัสว่า “ชายหนุ่มเอ๋ย เราสั่งท่านให้ลุกขึ้น” 15คนที่ตายนั้นก็ลุกขึ้นนั่งแล้วเริ่มพูด พระองค์จึงทรงมอบชายหนุ่มให้แก่มารดาของเขา 16ทุกคนก็เกิดความเกรงกลัวและสรรเสริญพระเจ้าว่า “ผู้เผยพระวจนะยิ่งใหญ่มาเกิดท่ามกลางเราแล้ว พระเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเยียนชนชาติของพระองค์” 17แล้วกิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปตลอดทั่วยูเดียและทั่วแว่นแคว้นโดยรอบ

เป็นเหตุการณ์แรก ๆ ที่พระคัมภีร์บันทึกเรื่องการที่พระเยซูรักษาคนตายให้ฟื้น เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา

พระเยซูมีเมตตาแก่ครอบครัวนี้ ที่หญิงม่ายที่พึ่งเสียลูกชายไป พระเยซูได้เลือกครอบครัวนี้ และทำการอัศจรรย์ ให้ลูกชายนางได้ฟื้นขึ้นได้อีกครั้ง สรรเสริญพระเจ้า

ฤทธิ์อำนาจพระเยซูสามารถเอาชนะความตายได้ และเราก็สามารถใช้ฤทธิ์อำนาจนี้ ตามพระทัยของพระบิดาด้วยเช่นกัน

เมื่อเรามีความเชื่อ พระเจ้าโปรดพอพระทัยและจะใช้เราในการทำการอัศจรรย์เพื่อพระนามพระองค์ ขอให้เรารักษาความเชื่อนี้ไว้ ตลอดไป

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.