การทรงรักษาคนป่วยในเยนเนซาเรท

การทรงรักษาคนป่วยในเยนเนซาเรท

34เมื่อข้ามฟากไปแล้วก็มาขึ้นฝั่งที่แขวงเยนเนซาเรท 35คนที่นั่นจำพระองค์ได้ ก็ส่งข่าวไปทั่วแคว้น และต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์ 36พวกเขาทูลขอพระองค์โปรดให้พวกเขาได้แตะต้องเพียงชายฉลองพระองค์เท่านั้น และใครได้แตะต้องก็หายป่วยทุกคน มัทธิว14:34-36

ความเชื่อของพี่น้องที่เยนเนซาเรท ทำให้เราได้เห็นวิธีการทำงานของฤทธื์อำนาจพระเจ้า คือ พวกเขาไม่ได้ขอให้พระเยซูตรัสเพื่อให้หายป่วย และพระเยซูก็ไม่ได้ถามถึงความเชื่อของพวกเขา

แต่พวกเขาทำในอีกสิ่งหนึ่ง คือการขอไปแตะต้องเพียงชายฉลองของพระเยซูเท่านั้น และพวกเขาก็หายป่วยทุกคน ซึ่งเหมือนกับหญิงที่ตกเลือดที่ไปแอบแตะฉลองของพระองค์แล้วหายโรคเช่นกัน

วิธีการทางความเชื่อ เป็นได้หลายรูปแบบ ไม่ได้มีข้อบังคับ แต่เป็นความเชื่อที่ต้องมีเหมือนกัน คือไม่สงสัย และเชื่อว่าพระเยซูจะรักษาให้หาย

เราต้องรักษาความเชื่อเช่นนี้เอาไว้ เพื่อการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยฤทธฺิ์เดชของพระเยซู

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.