การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์

  การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์

 
      ความเชื่อในพระเยซูคือการที่เราได้ยอมมอบชีวิตของเราเองแก่พระองค์ คือการยอมรับว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและพระองค์เองมาตายไถ่บาปให้แก่ชีวิตของเรา 
 
    คริสเตียนจำนวนมากปรารถนารับพระพรอันอุดมที่พระองค์สัญญาจะประทานให้ผ่านถ้อยคำทางพระคัมภีร์ ( The Holy Bible ) ซึ่งเป็นพระวจนะที่คริสเตียนใช้ยึดถือ โดยที่ละเลยถ้อยคำอีกหลายตอนที่กล่าวถึงการตัดสินใจเดินติดตามพระเยซูคริสต์ จำเป็นต้องแลกกับอีกหลายในชีวิต หนึ่งในนั่นก็คือการทนทุกข์ หรือการถูกข่มเหงเพราะความเชื่อ  
 
    มีเรื่องราวมากมายในอดีต ที่เกิดขึ้นกับพี่่น้องผู้เชื่อ ตลอดพระคัมภีร์ อันที่จริงแล้ว พระเยซูคริสต์ก็เป็นผู้แรกที่ถูกข่มเห่ง พระองค์ปรารถนาทำตามน้ำพระทัยพระบิดามากกว่า ธรรมเนียม ธรรมบัญญัติของคนยิว ที่ยังขาดความเข้าใจในเวลานั้น แต่พระองค์ก็ไม่ได้ถือโทษ โกรธพวกเขา 
 
“ถ้าพวกท่านถูกด่าเพราะพระนามของพระคริสต์ พวกท่านก็เป็นสุข เพราะว่าพระวิญญาณแห่งพระสิริคือพระวิญญาณของพระเจ้า สถิตกับพวกท่าน”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:14‬ ‭THSV11‬‬
 
    เมื่อเราอยู่ในพระเยซูคริสต์ เราต้องอธิษฐานให้เรามีกำลังที่จะเผชิญการทนทุกข์ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งไม่มีอาจรู้ได้ และเราเองก็ไม่ได้มีความอยากให้เกิดสิ่งเหล่านั้น ในชีวิตของเรา แต่สิ่งที่เราเห็นได้จากพระวจนะคือ ผู้เชื่อในพระเยซูจะถูกข่มเหง แต่เมื่อเขายืนหยัดสู้ทนได้ เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิต 
 
ยก. 1 : 12  คนที่สู้ทนต่อการทดลองใจก็เป็นสุข เพราะเมื่อเขาผ่านการทดสอบแล้ว เขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับคนทั้งหลายที่รักพระองค์
 
การทนทุกข์ร่วมกันกับพระเยซูคริสต์
 
        เราเห็นจากรูปนี้ ได้ว่า ประเทศไทย เป็นสีเทาซึ่งยังถือว่ามีการข่มเหงเพียงน้อยนิดเท่านั้นเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ  ทั่วโลก ผมจึงอยากหนุนใจให้ท่านได้ ใช้ช่วงเวลานี้ รักษาความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับพระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตเต็มล้นในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และเร่งทำการของพระบิดาคือ การเป็นพยานข่าวประเสริฐถึงเรื่องพรเยซู  ที่สำคัญอีกอย่างคือการเปลี่ยนแปลงชีวิตเป็นเหมือนพระเยซู อดทนและเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข  จงอย่าเสียเวลากับตัวเองมากไปกว่านี้ เพราะเมื่อการช่มเหงมาถึง เราจะได้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมากพอที่จะยืนหยัดและผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ 
 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.