การดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานความจริงแห่งข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่สำคัญ

intimacy Sunday 10 February 2019
และพวกยิวคนอื่นๆ ก็ได้แสร้งทำตามท่าน แม้แต่บารนาบัสก็หลงแสร้งทำตามคนเหล่านั้นไปด้วย 14แต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่า พวกเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าจึงกล่าวกับเคฟาสต่อหน้าคนทุกคนว่า “ถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติ ไม่ใช่ตามอย่างพวกยิว ทำไมท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า?” กท2 :13-14
  • บางครั้งการที่เราดำเนินชีวิตไม่ได้แบบอย่าง หรือทำในสิ่งที่ไม่สมควร คนอื่นที่เห็นอาจจะเลียนแบบเราก็ได้ เพราะอาจมองว่าเราเป็นผู้ใหญ่และทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ เราจำเป็นต้องรักษาใจให้ถูกต้องอยู่เสมอ
  • การดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานความจริงแห่งข่าวประเสริฐเป็นสิ่งที่สำคัญ ความรอดเป็นเรื่องของพระคุณและความเชื่อ เมื่อคนได้ยินข่าวประเสริฐ เป็นสิ่งที่เขาต้องตัดสินใจ เราทำหน้าที่ของเราคือการแบ่งปัน และหนุนใจ แต่การตัดสินใจเป็นของเขาเอง เขาจำต้องรับผลของการตัดสินใจนั้นด้วย
  • เมื่อเราดำเนินชีวิตในพระวจนะของพระองค์ เราก็จะรู้ความจริงที่ชัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น การทำตามบางเรื่องที่เป็นเสรีภาพในพระคริสต์และไม่ผิดต่อศีลธรรมอันดี ก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำได้ ไม่ได้ผิด อะไร ไม่จำเป็นต้องหลบซ่อน ใด เช่นการลิงโลดเพราะชื่นชมยินดีและเต็มเปี่ยมไปด้วยสันติสุขของพระคริสต์

Leave a Comment

Your email address will not be published.