การขับเคลื่อนทั้ง 3 พระภาคของพระเจ้า ในชีวิตของเรา

การขับเคลื่อนทั้ง 3 พระภาคของพระเจ้า ในชีวิตของเรา

“ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงชาวโครินธ์ ได้เขียนจากเมืองฟีลิปปี แคว้นมาซิโดเนีย และส่งโดยทิตัสและลูกา]”
‭‭2 โครินธ์‬ ‭13:14‬ ‭KJV‬‬
https://www.bible.com/175/2co.13.14.kjv

อาจารย์เปาโลได้ให้คำทักทายสุดท้าย จากจดหมายฝาก โครินธฺ์ ฉบับที่ สอง แก่พี่น้องผู้เชื่อ รวมถึงเราทั้งหลายด้วย ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ภาพของการทำงานร่วมกันของ ทั้ง 3 พระภาค ที่ อาจารย์เปาโลได้เขียนไว้ให้นั้น ครบถ้วนและบริบูรณ์มากเพียงใด

ประการแรก ขอให้พระคุณพระเยซู อยู่กับเราทั้งหลาย

เราต้องตระหนักในพระคุณที่พระเยซูได้มอบชีวิตของพระองค์เพื่อไถ่บาปเรา เราต้องไม่เห็นกางเขนเป็นของราคาถูก ที่เราจะใช้เมื่อเรามักง่ายที่จะทำบาปอีกต่อไป พระคุณพระองค์ต้องมากเหลือล้นในชีวิตของเรา และเราต้องดำเนินชีวิตด้วยพระคุณที่ได้รับอย่างซื่อสัตย์เต็มกำลัง

ประการที่สอง ขอให้ความรักของพระเจ้า อยู่กับเราทั้งหลาย

ความรักพระเจ้า ที่มอบให้เรา ทำให้เราได้รับสิทธิในการเป็นลูกของพระองค์ สิทธินี้คงอยู่นิรันดร ตราบที่เรายังมีชีวิตบนโลกนี้ เราต้องเติมเต็มประสบการณ์ความรักที่พระบิดา ในฐานะที่เป็นพ่อ ผู้สร้างเรา อย่างต่อเนื่องทุก ๆ วัน ความรักนี้จะทำให้เราเรียนรู้ที่จะรักคนอื่นได้อย่างไม่มีเงื่อนไข

เมื่อเราเริ่มสัมผัสความรักของพระบิดาอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ทุก ๆ วัน หัวใจเราจะเต็มไปด้วยความรักที่อยากจะมอบให้คนอื่น ๆ ได้อีกมาก และเราจะสามารถอดทนกับคนที่ดูเหมือนเป็นศัตรูเราได้ คนที่เอาเปรียบเรา ได้ เพราะความรักจะชนะทุกสิ่ง

ประการที่สาม ความสนิทสนมซึ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์

ความสนิทสนมที่เราสามารถสัมผัสพระเจ้าอย่างใกล้ชิดที่สุด ทั้งทาง ร่างกาย จิตใจและจิตวิญญาณ คือ การสนิทสนมที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้มาให้แก่เรา มาอยู่ในเรา มาเพื่อช่วยเรา และนำหน้าเรา ให้ไปถึงน้ำพระทัยของพระองค์

คนที่พูดคุย กับพระองค์ ฟังเสียงพระองค์ ทุกวัน จะเข้าใจพระทัยของพระเจ้าชัดเจนมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง และจะสัมผัสความเป็นบุคคลของพระวิญญาณ ได้อย่างเต็มเปี่ยม และจะทำการเข้าใจพระเจ้า มีมิคิและมุมมองแตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง และจะดำเนินชีวิตด้วย การพึ่งฤทธานุภาพของพระวิญญาณ อย่างไม่จำกัด สรรเสริญพระเจ้า !!
เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ เป็นพยานสุดปลายแผ่ดิน

Leave a Comment

Your email address will not be published.