กายเเดียวและวิญญาณเดียวกันในพระเยซู

Intimacy Monday 21 October 2018
“มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนอย่างที่ท่านได้รับการทรงเรียกให้มาถึงความหวังเดียวในการทรงเรียกพวกท่านนั้น”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:4‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เรามีพระวิญญาณคนเดียวกัน คือพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระเยซูคริสต์สัญญาจะประทานให้ พระวิญญาณเป็นผู้ที่สร้างชีวิตภายในของเราให้เป็นเหมือนพระเยซู 
+ เราถูกเรียกมาในเวลาของพระองค์แล้ว เราจะต้องเป็นเหมือนพระองค์ ทุกวันและรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต และดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกนั้น ตามพระคุณของพระเยซูคริสต์

Leave a Comment

Your email address will not be published.