กันดารวิถี บทที่ 21

กันดารวิถี บทที่ 21

เมื่อชนชาติอิสราเอลบ่นต่อว่าพระเจ้า พระองค์ได้ให้ งูพิษมากัดพวกเขา และโมเสสได้ทำงูทองสัมฤทธิ์ตามที่พระเจ้าบอกเพื่อใครที่ถูกกัด โมเสสใช้ได้งูทองฤทธิ์ในการรักษาให้หายดี พระเยซูก็หยิบเรื่องนี้มากล่าวถึง เปรียบภาพ ให้เห็นว่า โมเสสยกงูขึ้น ฉันใด บุตรมนุษย์ก้จะถูกยกขึ้นฉันนั้น และเป็นภาพของผู้ที่ต้องการรับความรอด ที่จะเข้ามาหาพระองค์ ด้วย

พระวจนะพระเจ้ามีความสอดคล้องกันตลอดเล่ม ไม่มีส่วนไหน ที่แตกต่างกัน แต่เสริมสร้างและนำมาซึ่งแผนการของพระเจ้านั้นจะสำเร็จในชีวิตของผู้ที่พระองค์เรียกมานั้น เราต้องสะสมพระวจนะของพระเจ้าไว้เสมอ เพื่อสร้างรากฐานชีวิตที่แข็งแรง และการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์เืพื่อให้เราเข้าใจพระทัยของพระองค์มากขึ้น อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.