กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด

กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น
เพลงสดุดี 42:1 KJV
พระวจนะพระเจ้าได้ย้ำเตือนจิตใจขอข้าพเจ้าว่าต้องเป็นคนที่มีความหิวก็หายพระองค์อยู่เสมอเพราะว่าพระองค์เป็นผู้เดียวที่ทำให้จิตวิญญาณภายในนั้นรับการเติมเต็มจากพระวิญญาณบริสุทธิ์
ยิ่งเราใกล้ชิดพระองค์มากเท่าไรเราก็จะรับการเติมเต็มมากเท่านั้นและมากกว่านั้นเราก็จะได้รับการแสดงจากพระองค์ได้รับความเข้าใจในแผนงานของ พระองค์
ดังนั้นถ้าเรามีความหิวกระหายที่อยากจะใกล้ชิดพระวิญญาณมากขึ้นทุกๆวันเราก็จะก้าวข้ามการที่เราต้องมีวินัยที่จะเข้าหาพระองค์ซึ่งการมีวินัยเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อเรามีความหิวกระหายจะยิ่งทำให้เรามีความปรารถนาที่อยากจะใกล้ชิดพระองค์อยากจะอยู่กับครูอยากจะใช้เวลากับลงมากขึ้นทุกๆวันนี้คือชีวิต ที่ใกล้ชิดพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.