กล้าหาญในการเข้าหาพระเยซูคริสต์

Intimacy Saturday 13 October 2018
“ในพระองค์นั้นเราจึงมีความกล้าและความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าโดยทางความเชื่อในพระคริสต์”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭3:12‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อเรารู้ว่าพระเยซูรักเรา และมีพระคุณให้เรามากแค่ไหน เราจึงสามารถเข้าไปที่จะใกล้ชิดพระองค์ได้ ผ่านทางความเชื่อ 
+ อย่าให้ความบาปใดๆ มาขวางกั้นเรากับพระองค์ได้ แม้เราจะล้มลงในบาปบางเรื่อง แต่พระเยซูยังรักและปรารถนาที่จะใกล้ชิดเรา เหมือนเดิม เพราะการปรักปรำและการฟ้องผิดไม่ได้มาจากพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.