กล้าหาญในการประกาศข่าวประเสริฐ

Intimacy 7 December 2018
“เพราะข่าวประเสริฐนี้เองทำให้ข้าพเจ้าเป็นทูตที่ติดโซ่ตรวน และเพื่อว่าข้าพเจ้าจะกล้าพูดตามที่ข้าพเจ้าควรจะพูดนั้น”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:20‬ ‭THSV11‬‬
+ ข่าวประเสริฐของพระเยซู เป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้แผ่นดินของพระบิดามาตั้งอยู่ พระเยซูคริสต์ใช้อาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่นำการประกาศข่าวประเสริฐไปถึงคนมากมาย
+ หลายครั้งต้องใช้ความกล้าหาญและความเชื่อ การทำให้คนเข้าใจผิด การต่อต้าน อาจารย์เปาโลเผชิญมาหมดแล้ว ท่านยังต้องใช้ความกล้านี้เช่นกัน
+ ขอพระวิญญาณช่วยให้เราจะมีความกล้าอยู่เสมอในการประกาศข่าวประเสริฐแม้ว่าจะต้องทนทุกข์ยากลำบากเท่าใด

Leave a Comment

Your email address will not be published.