กฎเกณฑ์พิธีปัสกาเป็นดังนี้ คือห้ามคนต่างชาติกิน

43พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “กฎเกณฑ์พิธีปัสกาเป็นดังนี้ คือห้ามคนต่างชาติกิน  อพยพ 12 43
ในยุคนั้นพระเจ้าตั้งกฎเกณฑ์ เพื่อให้ชนชาติอิสราเอลได้ปรนนิบัติตาม อย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้เกิดความยำแกรงพระเจ้าเที่ยงแท้
ในยุคปัจจุบันพระคุณพระเจ้านั้นเต็มเปี่ยมให้แก่เราอย่างมากมาย เพื่อให้พระคุณเต็มล้นอยู่ในชีวิตเรา
เราต้องตระหนักในพระคุณที่พระองค์ได้เรียกเรามา และตอบสนองพระคุณด้วยความยำเกรงพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.