เพนเทคอส ฤดูกาลแห่งการเก็บเกี่ยว!!

Intimacy Sunday 20 May 2018  “แต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานฤทธานุภาพ เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่าน และท่านทั้งหลายจะเป็นสักขีพยานของเราในกรุงเยรูซาเล็ม ทั่วแคว้นยูเดีย ทั่วแคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก”” ‭‭กิจการ‬ ‭1:8‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/act.1.8.thsv11   + เป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการเริ่มต้น การทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างเต็มขนาด ในยุคพันธสัญญาใหม่ที่ พระเยซูได้ทรงกล่าวไว้ว่า จะประทาน ผู้ช่วยอีกคนหนึ่ง จะเพื่อช่วยเราในทุกๆสิ่ง     + ที่สำคัญคือ พระะวิญญาณจะนำเราในการเป็นพยานเรื่องของ พระเยซู จนสุดปลายแผ่นดินโลก    + ประสบการณ์ในพระวิญญาณของเรา จะเป็นตัวบอกว่าเรามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระวิญญาณมากแค่ไหน เราสม่ำเสมอในพระวจนะมากแค่ไหน และเราอยู่เพื่อพระทัยของพระองค์มากแค่ไหน    + ขอโปรดให้เป็นฤดูกาลของการขับเคลื่อน ในพระวิญญาณ ในชีวิตลูกให้มากยิ่งขึ้น และฤทธิ์อำนาจพระองค์จะทำงานอย่างเต็มขนาดในชีวิต      Photo credit :  www.catholicstand.com/pentecost-and-you/