Intimacy with Him

จงมั่นคงในความเชื่อจะตราบเท่าวันตาย

จงมั่นคงในความเชื่อจะตราบเท่าวันตาย ชีชีวิตคริสเตียนเริ่มต้นด้วยความเชื่อและจบลงด้วยความเชื่อ ทุทุกสิ่งที่เราดำเนินชีวิตเราต้องดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อซึ่งความเชื่อนั้นพระวัจนะได้บอกไว้อย่างชัดเจนแล้ว เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้า การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กำไร ฟีลิปปี 1:21 THSV11 https://bible.com/bible/174/php.1.21.THSV11 ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า กาลาเทีย 2:20 THSV11 https://bible.com/bible/174/gal.2.20.THSV11 เพราะว่าในข่าวประเสริฐนั้นความชอบธรรมของพระเจ้าก็ได้แสดงออก โดยเริ่มต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดำรงอยู่โดยความเชื่อ’ หนังสือโรม 1:17 KJV https://bible.com/bible/175/rom.1.17.KJV

เรายังอยู่ในเวลาของพระบิดาอยู่ไหม?

เรายังอยู่ในเวลาของพระบิดาอยู่ไหม? วิญญาณได้กล่าวย้ำถึงชีวิตของลูก เที่ยงดำเนินอยู่ในเวลาและแผนงานของพระองค์แม้ว่าจะมีอุปสรรคและสิ่งที่ต้องเรียนรู้แล้วสิ่งที่ยังไม่สำเร็จเข้ามาในชีวิต ทำให้เกิดคำถามแน่ใจว่าหนทางที่จะดำเนินต่อไปจะเป็นเช่นไร พระวิญญาณได้บอกชัดเจนถึงสิ่งที่ลูกกำลังเดินอยู่ว่ายังอยู่ในพระทัยของพระองค์ ดังนั้นจึงไม่มีความสงสัยใดๆอีกและส่วนของเราก็คือการทำหน้าที่ของเราด้วยความซื่อสัตย์และเต็มกำลัง ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณ ด้วยพระปัญญาจากพระบิดา และหมายสำคัญการอัศจรรย์จากพระนามพระเยซู ความกังวลใจและความสงสัยมักจะเกิดขึ้นเมื่อลูกของพระเจ้าไม่รู้ว่าสิ่งที่ตนเองกำลังเผชิญอยู่นั้น ว่าเขาได้อยู่ในแผนงานของพระองค์หรือไม่ แต่ละคนอาจมีเหตุผลและความคิดของตัวเองในคำตอบนี้ แต่เมื่อเสียงของพระวิญญาณที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราเป็นผู้ที่ย้ำเตือนให้เราได้รู้เราก็จะได้รับการปลดปล่อยอย่างมีสันติสุข ประสบการณ์นี้จะเป็นตัวย้ำเตือนให้ชีวิตของเรามั่นคงและเดินไปกับเราได้อย่างต่อเนื่อง พระเยซูเป็นแบบอย่างของผู้ที่ดำเนินตามน้ำพระทัยของพระบิดาอย่างชัดเจนที่สุดและขอให้ลูกจะได้เลียนแบบพระองค์ทั้งหมดหัวใจ อาเมน พระเยซูตรัสกับเขาว่า “อาหารของเราคือการกระทำตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และทำให้งานของพระองค์สำเร็จ ยอห์น 4:34 KJV https://bible.com/bible/175/jhn.4.34.KJV จงวางใจในพระเยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง จงยอมรับรู้พระองค์ในทุกทางของเจ้า และพระองค์จะทรงกระทำให้วิถีของเจ้าราบรื่น สุภาษิต 3:5‭-‬6 KJV https://bible.com/bible/175/pro.3.5-6.KJV

จงต่อสู้จงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไป

จงต่อสู้จงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไป มารซาตานคอยวันมารซาตานคอยวันเวียนอยู่รอบตัวเราและมันจะทำทุกวิธีทางที่จะล่อลวงเรา เพื่เพื่อทำให้เราล้มลงในความบาป และมันและมันจะปรับปรามเราอยู่ตลอดเวลา เราต้องเราต้องอธิฐานพึ่งพา ฤทธิ์ อำนาจของพระวิญญาณเพื่อให้เรามีชัยชนะ พระเจ้พระเจ้าของเราจะเป็นผู้ประทานชัยชนะให้แก่เราเสมอเมื่อเราพึ่งพาพระองค์ อย่อย่ายอมแพ้ในการต่อสู้กับมารซาตานเพราะพระเจ้าจะประทานชัยชนะอย่างแน่นอน “ท่านทั้งหลายจงเป็นคนใจหนักแน่น จงระวังระไวให้ดี ด้วยว่าศัตรูของท่าน คือพญามาร วนเวียนอยู่รอบๆดุจสิงโตคำราม เที่ยวไปเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:8‬ ‭KJV‬‬ https://www.bible.com/175/1pe.5.8.kjv