Intimacy Sunday 25 February 2018

Intimacy Sunday 25 February 2018 “แม้คนเหล่า‍นี้ทุก‍คนได้รับการรับ‍รองเพราะความเชื่อ แต่พวก‍เขาก็ยังไม่‍ได้รับสิ่งที่ทรงสัญญาไว้ เพราะพระ‍เจ้าทรงจัด‍เตรียมสิ่งที่ประ‌เสริฐยิ่ง‍กว่า‍นั้นไว้สำหรับพวก‍เรา เพื่อพวก‍เขาจะถึงความสม‌บูรณ์ด้วย‍กันกับพวก‍เรา” ‭‭ฮีบรู‬ ‭11:39-40‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/heb.11.39-40.thsv11 + หลายคนที่ถูกกล่าวถึงในพวจนะ นั้น ยังไม่ได้สิางที่พระบิดาได้ทรงสัญญา แต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพระองค์ได้จัดเตรียมสิ่งที่ดีกว่าให่แก่พวกทีานเหล่านั้น บางคนอาจไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกททั้งหมด เช่น แซมซัน แต่พระเมตตาคุณพระเจ้ายังช่วยให้ท่านผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ และได้รับสิ่งที่ดีกว่าเมื่อเขากลับใจ + ให้เรามั่นใจว่าพระบิดาจะทรงโปรดให้สิ่งที่ดีกว่า เสมอแก่เราทั้งหลาย และพระคุณพระเจ้าไม่ห่างหายไปจากชีวิตของเรา ขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้นำหน้าเราและประทานกำลังให้แก่เราด้วย เอเมน