Holy spirit

พระเยซูประทานของประทานแก่เราบางคน

Intimacy Friday 26 October 2018 “พระองค์ผู้เสด็จลงไปนั้นก็คือผู้ที่เสด็จขึ้นไปสู่ที่สูงเหนือฟ้าสวรรค์ทั้งหมดนั่นเอง เพื่อจะเติมทุกสิ่งให้เต็มบริบูรณ์) และพระองค์เองประทานให้บางคนเป็นอัครทูต บางคนเป็นผู้เผยพระวจนะ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์ เพื่อเตรียมธรรมิกชนสำหรับการปรนนิบัติและการเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:10-12‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.4.10-12.thsv11   + พระเยซูคริสต์ได้ประทานของประทานให้แก่บางคน เพื่อใช้ในการทำพระราชกิจของพระบิดาบนแผ่นดินโลก และเพื่อใช้เสริมสร้างพระกาย  + ผู้เชื่อจึงมีความสำคัญในการดำเนินชีวิตและใช้ของประทานที่พระองค์มอบให้ในการปรนนิบัติพระราชกิจของพระองค์ เราแต่ละคนต้องแสวงหาของประทานต่างๆ เหล่านั้น 

ความหวังใจในการทรงเรียก

Intimacy Friday 14 September 2018 “ขอให้ตาใจของพวกท่านสว่างขึ้น เพื่อจะได้รู้ว่าพระองค์ประทานความหวังอะไรแก่ท่านในการทรงเรียกพวกท่านนั้น และรู้ว่ามรดกที่มีศักดิ์ศรีของพระองค์สำหรับพวกธรรมิกชนนั้นบริบูรณ์เพียงไร” ‭‭เอเฟซัส‬ ‭1:18‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/eph.1.18.thsv11   + การแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าในชีวิต ถือเป็นสิ่งสำคัญ พระองค์เรียกเรามาอย่างมีวัตถุประสงค์ เราเองถูกเรียกมาก่อนคนอีกมากมาย เราต้องขอการสำแดงจากพระองค์ ทุกๆ วัน เพื่อจะได้รู้ น้ำพระทัยในชีวิตเรา     + การอยู่ในชีวิตที่ติดสนิท ใกล้ชิดพระองค์และอานพระวจนะ อธิษฐานกับพระองค์จะช่วยให้เราเข้าใจและรับรู้น้ำพระทัยของพระองค์ มีสิ่งที่ยิ่งใหญ่รอเราอยู่ โดยการสำแดงจากพระองค์

พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มขนาดในเรา

    พระวิญญาณทำงานอย่างเต็มขนาดในเรา          พระวิญญาณจะทำงานผ่านชีวิตเราได้อย่างไร ถ้าใจเรายังใ่เปิดให้พระองค์เข้ามาทำงานอย่างเต็มขนาด    เรารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในเราแล้ว พระองค์อยู่กับเราในทุกๆแห่งเราไป พระองค์ทำงานในชีวิตผู้เชื่ออย่างมากในตลอดหลายพันปีที่ผ่านมา เราเหึได้อย่างชัดเจนว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ ำการอัศจรรย์ผ่านคนในพระคัมภีร์ และพระเยซูคริสต์เองก็เป็นผู้ที่บอกถึงการมาของพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะสอนเราและทำให้เราได้ระลึกถึงฤทธิ์อำนาจที่พระองค์จะกระทำผ่านผู้เชื่อ         เราเห็นได้ว่ามีอัศจรรย์มากาย การหายโรค ด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากพระองค์ เกิดขึ้นผ่านคำอธิษฐานและการวางมือรักษา หลายเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบการบันทึกของพระคัมภีร์ หลายโรคไม่ด้มีให้เห็นในพระคัมภีร์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านผู้เชื่อ เพราะพวจนะมิอาจบันทึกได้ถึงทุกสิ่งที่เกิดขึ้น ดังที่ยอห์นได้บันทึกเอาไว้ว่า    “’มีอีกหลายสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำ ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิ่ง ข้าพเจ้าคาดว่า แม้หมดทั้งโลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั้น’ ยอห์น 21:25 https://www.bible.com/bible/275/JHN.21.25   ดังนั้นเรามั่นใจจากภายในใจว่าพระวิญญาณกำลังทำงานผ่านเรา พระวจนะเป็นตัวเปิดทางให้เราเข้าใจ แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้อัศจรรย์ที่เกินความคิดมนุษย์ได้เกิดผขึ้น เราต้องกล้าที่จะเชื่อในฤทธิ์อำนาจอันไม่จำกัดนี้ เราต้องเชื่อในพระวิญญาณบริสุทธิ์ในเรา อัศจรรย์จะเกิดขึ้นทุกวัน อาเมน   credit : https://davidsteele.co.uk/video-teaching/communion-with-the-holy-spirit/