Intimacy Sunday 18 February 2018

Intimacy Sunday 18 February 2018 ‘โดยความเชื่อ อิสอัคจึงอวยพรยาโคบและเอซาว สำหรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า โดยความเชื่อ เมื่อยาโคบใกล้จะตาย จึงอวยพรบุตรแต่ละคนของโยเซฟ และ ได้นมัสการพระเจ้า ขณะยันกายบนหัวไม้เท้าของท่าน โดยความเชื่อ เมื่อโยเซฟกำลังจะตาย จึงกล่าวถึงการอพยพของคนอิสราเอล และสั่งเสียเรื่องกระดูกของท่าน ‘ ฮีบรู 11:20-22 https://www.bible.com/bible/174/HEB.11.20-22 + แม้แต่คนในพระคัมภีร์เดิมที่พระเจ้าทรงโปรดเรียกเขาแต่ละคน ไม่ได้เรียกทุกคน ไม่ได้พูดกับทุกคน พระองค์ก็ไม่ได้ เปิดเผยหรือสำแดงทุกเรื่องในชีวิตของเขาเหล่านั้น แต่เราเห็นได้ว่า พระบิดาทรงโปรดให้พวกเขาเหล่านั้นมีความเชื่อ อย่างที่พระองค์ปรารถนา + แม้อิศอัคจะไม่รู้อนาคตของบุตรทั้งสอง แต่คำอวยพร คำอธิษฐานเผื่อของเขานั้น ก็เกิดผลไปถึงลูกหลาน ทั้งยาโคบและเอซาว ซึ่งกลายเป็นชนชาติใหญ่ในเวลาต่อมา แต่พี่ก็ต้องป่รนนิบัติน้อง + เช่นเดียวกับยาโคบที่ได้อวยพรลูก ๆ ทุกคน แม้ร่างกายที่ชราภาพแล้ว แต่คำอธิษฐานด้วยความเชื่อของท่านก็ดำรงอยู่ เช่นเดียวกับโยเซฟ + จงให้ความเชื่อนำหน้าวิถีการดำเนินชีวิตของในแต่ละวัน อย่างมั่นคงและไม่สั่นคลอน และให้ความเชื่อเป็นส่วนที่สำคัญของการดำเนินชีวิต เอเมน