8 คุณลักษณะชีวิตคริสเตียน

8 คุณลักษณะชีวิตคริสเตียน ตอน 2

Intimacy Tuesday 31 July 2018   “เพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้น และลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้ว” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:9‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.1.9.thsv11   + ทั้ง8 คุณลักษณะที่สำคัญที่พระบิดาประทานให้แก่เรา เป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราจำเริญและเป็นพรให้คนอื่นได้มากขึ้น  + เราต้องขอพระวิญญาณช่วยให้ 8 คุณลักษณะ เด่นชัด ในชีวิตของเราเรา   + มี 3 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลพระวิญญาณด้วย คือ ความรัก ซึ่งก็อาจรวาม ความรักฉันพี่น้อง ใน คุณลักษณะนี้เข้าไปด้วย และ ความทรหดอดทน  + ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังให้เรารับการเสริมสร้าง คุณลักษณะเหล่านี้ เพราะเราได้สิทธิ์ที่จะมี คุณลักษณะ เมื่อเราได้วางใจในพระเยซูคริสต์ แล้ว อาเมน 

8 คุณลักษณะชีวิตคริสเตียน

Intimacy Monday 29 July 2018 “ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์ และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:8‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.us/174/2pe.1.8.thsv11 + มี คุณลักษณะที่จะช่วยทำให้ชีวิตคริสเตียนของเรา จำเริญขึ้น นั่นคือ  ความเชื่อ  คุณธรรม  ความรู้ การควบคุมตนเอง ความทรหด ความยำเกรง ความรักฉันพี่น้อง ความรัก + ทั้ง 8 คุณลักษณะนี้จะช่วยให้เราสำแดง พระคุณที่พระเยซูคริสต์ได้ไถ่เราและเรา เองก็ได้เรียนรู้จากพระองค์มากขึ้นด้วยผ่าน พระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเรา  เราจะยิ่งเห็นพระองค์เป็นจริงในชีวิตของเรามากขึ้น อาเมน