พระบิดารู้จักเราเป็นอย่างดี

Ps139:1-24 + พระบิดาทรงรู้จักเราเป็นอย่างดี ไม่ว่าเราจะคิด หนือทำอะไร แท้จริงพระองค์ทราบทั้งสิ้น ก่อนแล้ว เพียงให้เรารับรู้และไว้วางใจในพระองค์ + พระองค์เป็นผู้ที่ที่สร้างชีวิตของเรา ตั้งแต่ที่เรายังไม่ได้เกิดเสียอีก เราจึงมั่นใจและวางใจได้ว่าทั้งสิ้นในแผนการของพระองค์นั้น พระองค์ก็ทรงเป็นผู้ที่ดูแล  + พระบิดาจะนำชีวิตของเราต่อไปจนถึงปลายทางนิรันดร์ที่เป็นแผนงานและน้ำพระทัยของพระองค์ สรรเสริญพระเจ้า + ‘ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบ จิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์ และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์’ สดุดี 139:23-24   ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงค้นดูข้าพระองค์และทรงทราบ จิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์และทรงทราบความคิดของข้าพระองค์ 24และทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆ ในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในมรรคานิรันดร์ © 1971 Thailand Bible Society เรียนรู้เพิ่มเติม         ht