2เปโตร

เรียนรู้จักพระเยซูมากขึ้นทุกวัน

Intimacy Friday 31 August 2018 แต่ขอพวกท่านจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของเรา ขอพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน” ‭‭2 เปโตร‬ ‭3:18‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.3.18.thsv11   + ชีวิตในพระเยซูคริสต์คือชีวิตที่รู้จักกับพระองค์มากขึ้นวันต่อวัน และรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ และนิสัยให้เป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ผ่านพระวิญญาณบริสุทธิ์ ความเติบโตของผู้เชื่อและชีวิตที่ดำเนินเป็นจริงตามพระวจนะ ก็มาจากสิ่งนี้   + จงใกล้ชิดติดสนิท เพื่อจะรู้จักพูดคุยกับพระองค์มากขึ้น วันต่อวัน และเข้าใจน้ำพระทัยพระองค์ในชีวิตเรามากขึ้นด้วย อาเมน

พระคำพระเจ้าปกป้องความคิดที่ไม่ถูกต้อง

Intimacy Thursday 30 August 2018  “เพราะฉะนั้น ท่านที่รักทั้งหลาย เมื่อพวกท่านรู้เรื่องนี้ก่อนแล้ว พวกท่านก็จงระวังให้ดี เพื่อไม่ให้หลงไปตามการผิดของคนชั่ว และสูญเสียความมั่นคงของพวกท่าน” ‭‭2 เปโตร‬ ‭3:17‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.3.17.thsv11   + เมื่อเราสะสมพระคำอยู่เสมอ เมื่อเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าชีวิตเรา เราจะรับการปกป้องจาก การล่อลวงที่ทำให้ต้องทิ้งทางพระเจ้า จากผู้สอนเท็จต่างๆ ที่เข้ามา    + อ่านพระวจนะทุกวัน และใกล้ชิดพระวิญญาณทุกๆเวลา จะช่วยเราได้ 

ยึดพระวจนะพระเจ้าทุกวัน

Intimacy Wednesday 29 August 2018  “ในจดหมายทุกฉบับของเขาก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์เหล่านี้ไว้แล้ว ในจดหมายเหล่านั้นมีบางอย่างที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทั้งหลายที่รู้เท่าไม่ถึงการ และมีใจไม่มั่นคงได้บิดเบือนข้อความเสีย เหมือนอย่างที่เขาได้บิดเบือนข้ออื่นๆ ในพระคัมภีร์ อันเป็นเหตุให้ตนเองพินาศ” ‭‭2 เปโตร‬ ‭3:16‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.3.16.thsv11   + พระเจ้าดลใจให้มนุษย์ได้เขียนพระวจนะของพระองค์ เพื่อสำแดงแผนการให้เราได้เห็นและนำไปปฎิบัติ บางข้อเป็นความล้ำลึกที่รอพระวิญญาณบริสุทธิ์ สำแดง แต่บางคนกลับไม่เข้าใจและตีความตามใจของตนเอง บิดเบือนความจริงตามพระทัยของพระองค์และพินาศไป    + เราต้องยึดความจริงในพระวจนะให้มั่นคง และขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ที่สำแดงแก่เรา ทุกการสำแดงของพระองค์จะไม่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระองค์ แต่จะเสริมสร้างคริสตจักร และมีส่วนที่ทำให้แผ่นดินและอาณาจักรของพระองค์มาตั้งอยู่.  การสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อาจไม่ได้เกิดในทันทีแต่ต้องมีเวลาให้กับการใกล้ชิดติดสนิทจนเราเข้าใจพระทัยพระองค์ และพระองค์ไว้วางใจเรา ที่จะสำแดงแก่เรา