1 เปโตร

8 คุณลักษณะชีวิตคริสเตียน ตอน 2

Intimacy Tuesday 31 July 2018   “เพราะว่าผู้ใดที่ขาดคุณลักษณะเหล่านี้ก็เป็นคนตาบอดหรือตาสั้น และลืมไปว่าตนได้รับการชำระให้สะอาดจากบาปแล้ว” ‭‭2 เปโตร‬ ‭1:9‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/2pe.1.9.thsv11   + ทั้ง8 คุณลักษณะที่สำคัญที่พระบิดาประทานให้แก่เรา เป็นสิ่งที่ช่วยให้การดำเนินชีวิตของเราจำเริญและเป็นพรให้คนอื่นได้มากขึ้น  + เราต้องขอพระวิญญาณช่วยให้ 8 คุณลักษณะ เด่นชัด ในชีวิตของเราเรา   + มี 3 สิ่งที่เกี่ยวข้องกับผลพระวิญญาณด้วย คือ ความรัก ซึ่งก็อาจรวาม ความรักฉันพี่น้อง ใน คุณลักษณะนี้เข้าไปด้วย และ ความทรหดอดทน  + ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นกำลังให้เรารับการเสริมสร้าง คุณลักษณะเหล่านี้ เพราะเราได้สิทธิ์ที่จะมี คุณลักษณะ เมื่อเราได้วางใจในพระเยซูคริสต์ แล้ว อาเมน 

ปรนนิบัติพระเยซูอย่างซื่อสัตย์

Intimacy Monday 23 July 2018 “ข้าพเจ้าได้เขียนอย่างย่อๆ มาถึงพวกท่านผ่านทางสิลวานัส ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่ซื่อสัตย์คนหนึ่ง ข้าพเจ้าหนุนใจและเป็นพยานแก่พวกท่านว่า นี่เป็นพระคุณแท้ของพระเจ้า จงตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณนั้น เธอผู้อยู่ใน เมืองบาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดียวกันและมาระโกบุตรของข้าพเจ้า ฝากคำทักทายมายังพวกท่าน จงทักทายกันด้วยธรรมเนียมจูบ อันแสดงความรักต่อกัน ขอสันติสุขดำรงอยู่กับพวกท่านที่อยู่ในพระคริสต์เถิด” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:12-14‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.12-14.thsv11   + การปรนนิบัติรับใช้พระเจ้านั้น ต้องการคนที่มีความซื่อสัตย์ และต้องช่วยในการเสริมสร้างกันและกัน พระเจ้าเรียกเราแต่ละคนมาเพื่อขับเคลื่อนให้พระราชกิจของพระองค์สำเร็จ จะทำให้คริสตจักรของพระองค์จำเริญขึ้นด้วย พระคุณของพระเจ้าอยู่ในทุกที่ ที่เราจะดำเนินไป และพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็อยู่กับเราเสมอ จะเป็นกำลังให้แก่เรา อย่างมาก 

จงยกพระนามพระเจ้าของเรา พระเยซู

Intimacy Sunday 22 July 2018 “ขออานุภาพ จงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน” ‭‭1 เปโตร‬ ‭5:11‬ ‭THSV11‬‬ http://bible.com/174/1pe.5.11.thsv11   + พระบิดาของเรายิ่งใหญ่และเกรียงไกร ฤทธานุภาพของพระองค์ไม่เคยจำกัด พระองค์เป็นอัลฟาและโอเมกา พระองค์ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด เรามีพระบิดาที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่จำเป็นที่เราจะต้องกลัวอะไรอีกแล้ว  ให้เราวางใจในพระนามของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว อาเมน